Thông số kỹ thuật sổ cái (Ledger)

Thành phần thông số kỹ thuật sổ cái Cardano chứa các thông số kỹ thuật chính thức, các mô hình thực thi và triển khai của sổ cái Cardano.

 

Để biết thêm thông tin: Truy cập repo GitHub