Cardano GraphQL

Cardano GraphQL là API cross-platform (đa nền tảng), typed (dữ liệu có kiểu) và có thể truy vấn cho Cardano. Nó cung cấp giao diện truy vấn cho tất cả dữ liệu blockchain thông qua GraphQL, đây là một lựa chọn thuận tiện cho các ứng dụng Client dựa trên công nghệ web (ví dụ: các ứng dụng được viết bằng JavaScript hoặc bất kỳ ngôn ngữ dựa trên trình duyệt nào khác) sử dụng API HTTP/REST để giao tiếp với đến các dịch vụ khác.

Để biết thêm thông tin: Truy cập repo GitHub