SMASH

SMASH là một máy chủ tổng hợp siêu dữ liệu (metadata) quản lý siêu dữ liệu cho các stake pool. Chức năng do SMASH cung cấp hỗ trợ hoạt động của stake pool và hệ sinh thái ủy quyền với khuôn khổ tiêu chuẩn hóa của nó để liệt kê các stake pool hợp lệ với siêu dữ liệu đã được xác minh.

Để biết thêm thông tin: Truy cập repo GitHub