Phần này phác thảo các lệnh gọi API Rosetta có sẵn:

Nhận thông tin ngắn gọn về các giao dịch

$ curl -X POST '$BASEURL/block' \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{ "network_identifier": {"blockchain": "cardano", "network": "mainnet" }, "metadata": {}, "block_identifier": {"index": "5264122" }}'

Nhận thông tin tóm tắt của khối

$ curl -X POST '$BASEURL/block' \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{ "network_identifier": {"blockchain": "cardano", "network": "mainnet" }, "metadata": {}, "block_identifier": {"index": "5264122" }}'

Nhận thông tin về N giao dịch mới nhất

# Get the current block identifier
$ curl -X POST '$BASEURL/network/status' \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{ "network_identifier": { "blockchain": "cardano", "network": "mainnet" }, "metadata": {} }' | jq .current_block_identifier.index 
5264122

# Fetch information from it
$ curl -X POST '$BASEURL/block' \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{ "network_identifier": {"blockchain": "cardano", "network": "mainnet" }, "metadata": {}, "block_identifier": {"index": "5264122" }}'

Nhận thông tin tóm tắt về một khối

$ curl $BASEURL/api/txs/summary/382a5274ebf102910c6c923a8b11f108e79ecedb5d7433cd0dd15a8a443f0fa5
Get summary information about an address
$ curl -X POST '$BASEURL/account/balance' \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{ "network_identifier": { "blockchain": "cardano", "network": "mainnet" }, "metadata": {}, "account_identifier": { "address": "DdzFFzCqrhsqKd92VGNM9Ts1Ms62J2FaSRmf8t1bQa1VugDmcUJzeU8TRFnGDDUR6f1m9VaJJG1GfnzxVjKGBbBAVGT9sPBseREYzP3E" }, "metadata": {}}'

Nhận thông tin địa chỉ cụ thể cho một khối

$ curl -X POST '$BASEURL/account/balance' \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{ "network_identifier": { "blockchain": "cardano", "network": "mainnet" }, "metadata": {}, "account_identifier": { "address": "DdzFFzCqrhsqKd92VGNM9Ts1Ms62J2FaSRmf8t1bQa1VugDmcUJzeU8TRFnGDDUR6f1m9VaJJG1GfnzxVjKGBbBAVGT9sPBseREYzP3E" }, "metadata": {}, "block_identifier": {"index": "5264122","hash": "b5426334221805b3c161ec07b02722728ced7b5c38a9cc60962e819620ecbf9a" },"currencies": {"symbol": "ada", "decimals": 8 }}'