Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo JavaScript Editor để viết Marlowe code.

Để sử dụng trình chỉnh sửa, hãy làm theo các bước sau:

Mở Marlowe Playground.

Nhấp vào Start coding (Bắt đầu code)! và chọn Javascript từ menu.

Bạn sẽ thấy một cửa sổ như sau:

cua-so-javascript
cua-so-javascript

Bạn có thể nhập các giá trị và chức năng từ thư viện được cung cấp được viết bằng TypeScript. Chúng có thể được sử dụng để tạo các hợp đồng thông minh Marlowe từ TypeScript hoặc JavaScript.

Mô tả hợp đồng trong trình chỉnh sửa, hoặc bạn có thể tải lên một ví dụ được viết bằng JavaScript. Biểu thức cuối cùng trong tệp cần phải thuộc loại contract (hợp đồng): bên dưới chúng tôi xác định contract không đổi top-level (cấp cao nhất) thuộc loại đó.

hop-dong-javascript
hop-dong-javascript

Nhấp vào Compile để chuyển đổi hợp đồng này từ Javascript thành Marlowe.

Sau đó nhấp vào Send to Simulator ở góc trên cùng bên phải.

Bạn cũng có thể tìm thêm chi tiết về simulation trong Marlowe tutorial.