Marlowe Playground là phương tiện để phát triển hợp đồng thông minh tài chính end-to-end. Nó cung cấp một phương tiện để các nhà phát triển không chỉ viết code hợp đồng thông minh mà còn thực hiện thiết kế lặp đi lặp lại sơ bộ bằng cách sử dụng mô phỏng, khả năng xác minh chính thức và khả năng kiểm tra các hợp đồng thông minh. Những khả năng này, được kết hợp với DSL được xây dựng cho mục đích tài chính đảm bảo rằng các hợp đồng được xây dựng dễ dàng và đơn giản, an toàn, có thể xác minh và được kiểm tra nghiêm ngặt.

Playground có sẵn để sử dụng để bạn có thể phát triển, mô phỏng và thử nghiệm quá trình viết hợp đồng thông minh trong môi trường sandbox. Mục đích của nó là khuyến khích tất cả các nhà phát triển, ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm về Haskell hoặc Javascript, xây dựng các sản phẩm tài chính. Marlowe đang trong quá trình triển khai trên Cardano, tuy nhiên, Marlowe Playground đã cung cấp một môi trường, nơi người dùng có thể thử chức năng của nó trước khi triển khai đầy đủ. Có sẵn một bộ tutorial phác thảo các hợp đồng mẫu và thông tin tổng quan về Marlowe và cách hợp đồng nên được mô hình hóa.

Có ba chủ đề mà bạn có thể chọn khi sử dụng Marlowe Playground. Bạn có thể viết trực tiếp bằng Marlowe text, nhưng cũng có thể sử dụng công cụ lập trình trực quan Blockly để tạo hợp đồng bằng cách khớp các khối (block) với nhau đại diện cho các thành phần khác nhau.

Hoặc bạn có thể chọn sử dụng trình chỉnh sửa Haskell hoặc Javascript được áp dụng để giúp bạn mô tả các hợp đồng Marlowe dễ đọc và ngắn gọn hơn nếu bạn muốn. Sau khi hợp đồng được viết, bạn có thể phân tích hành vi của nó, chẳng hạn như kiểm tra xem liệu bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện bởi hợp đồng có thể bị thất bại hay không. Bạn cũng có thể xem qua cách một hợp đồng sẽ hoạt động như thế nào, mô phỏng hành động của những người tham gia.

Chủ đề liên quan