Blockchain là gì

Blockchain là một loại cơ sở dữ liệu hoặc sổ cái được sao chép và phân phối cho tất cả những người tham gia trong mạng blockchain. Nó được tạo thành từ một tập hợp các node được kết nối với nhau để lưu trữ dữ liệu hoặc các item có giá trị trong các khối. Các khối này được xác minh bởi các giao dịch và liên kết với nhau theo thứ tự thời gian trong một chuỗi. Chi tiết về các giao dịch này được ghi vĩnh viễn trong khối và không thể thay đổi.Công nghệ chuỗi khối, còn được gọi là công nghệ sổ cái phân tán (DLT), cung cấp một cấu trúc dữ liệu phi tập trung và có thể truy cập được cho các bản ghi khác nhau. Những bản ghi như vậy có thể bao gồm chi tiết giao dịch và thanh toán tài chính, cũng như các loại thông tin khác – từ thương mại đến internet vạn vật (IoT).Là một blockchain lưu trữ dữ liệu theo cách phi tập trung, nó độc lập với các thực thể kiểm soát hoặc trung gian hoặc tập trung. Điều này cung cấp tính minh bạch nâng cao của việc lưu trữ dữ liệu và quản lý nó. Một tính năng quan trọng của blockchain là nó lưu trữ các bản ghi không thể thay đổi, có nghĩa là chúng không thể bị thay đổi, giả mạo hoặc xóa, vì điều này sẽ phá vỡ chuỗi các bản ghi.Blockchain có thể được so sánh như một cuốn sổ ghi chép vĩnh viễn, trong đó mọi trang đóng vai trò là người nắm giữ thông tin:
Blockchain là gì
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện có để hiểu sự khác biệt giữa các hệ thống này:

Hệ thống phân tán

• Hệ thống tập trung – tất cả các dữ liệu vào và các hoạt động thường được quản lý bằng một máy chủ trung tâm. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra sai sót đơn lẻ nào đó và cũng có nghĩa là đơn vị kiểm soát (chẳng hạn như ngân hàng hoặc tổ chức chính phủ) đóng vai trò là người ra quyết định.

• Hệ thống phi tập trung – thường dựa vào nhiều node máy chủ, mỗi node phục vụ một tập hợp con trong tổng số máy khách cuối.

• Hệ thống phân tán – tất cả dữ liệu và ghi chép của các giao dịch được mã hóa và lưu trữ không phải trong một máy chủ, mà trong một hệ thống các node và thiết bị đầu cuối được kết nối với nhau, độc lập. Điều này đảm bảo tính độc lập với các thực thể tập trung, đảm bảo tính minh bạch và bảo mật.

Cuối cùng, blockchain không chỉ cung cấp cơ sở dữ liệu bất biến và an toàn mà còn hoạt động như một môi trường chức năng để giao dịch tiền, tạo tiền tệ kỹ thuật số và xử lý các giao dịch phức tạp bằng cách sử dụng các thỏa thuận kỹ thuật số (hợp đồng thông minh).