Cardano Node

Cardano-node là kho lưu trữ cấp cao nhất cho node, nó cũng tổng hợp các thành phần từ các gói khác: sự đồng thuận, sổ cái và mạng lưới, cấu hình, CLI, ghi nhật ký và giám sát. Node không còn kết hợp chức năng ví (wallet backend) hoặc trình khám phá nữa. Phần phụ trợ của ví và phần phụ trợ của trình khám phá là các thành phần riêng biệt chạy trong các quy trình bên ngoài riêng biệt giao tiếp với node thông qua IPC cục bộ.

 

Để biết thêm thông tin: Truy cập repo GitHub