Ouroboros Network cung cấp API và tài liệu mô tả các cấp độ khác nhau của network layer trong quá trình triển khai Cardano Shelley.

Để biết thêm thông tin: Truy cập repo GitHub