Cardano DB Sync

Cardano DB Sync là một trong những thành phần cốt lõi của Cardano, cung cấp một cách thuận tiện để tìm và truy vấn thông tin lịch sử từ chuỗi khối Cardano thông qua việc sử dụng cơ sở dữ liệu liên quan của ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (SQL – Structured Query Language). Db Sync kết nối với node cục bộ dưới dạng client và đồng bộ hóa với hoạt động trên chuỗi.

 

Để biết thêm thông tin: Truy cập repo GitHub