Cardano Wallet

Thành phần ví Cardano cung cấp giao diện lập trình ứng dụng HTTP (API) và giao diện dòng lệnh (CLI) để làm việc với ví. Nó có thể được sử dụng như một thành phần của giao diện người dùng như Daedalus, cung cấp giao diện người dùng thân thiện cho ví.

Để biết thêm thông tin: Truy cập repo GitHub