1. Core Technology

Tuần này, các nhóm node, ledger và consensus tiếp tục chuẩn bị cho việc nâng cấp Vasil. Sau bản phát hành node v.1.35.3, các nhóm cũng triển khai DB Sync v.13.0.4, Cardano Rosetta v.1.8.1, Cardano Addresses v.3.12.0 và Cardano Wallet v.2022-08-16. Thư viện tuần tự hóa (serialization library) đã sẵn sàng và các nhóm tiếp tục nâng cấp các thành phần khác, bao gồm đăng ký token (token registry), GraphQL và Cardano Explorer. Thử nghiệm chức năng của Vasil đang diễn ra trong môi trường devnet, preview, and pre-production . Cộng đồng nhà phát triển được khuyến khích nâng cấp các node và các thành phần khác của họ lên phiên bản mới nhất để chuẩn bị cho bản phát hành mainnet.

Công việc phát triển UTXO HD đang được tiến hành. Nhóm đã triển khai lại cài đặt bộ nhớ trong (in-memory), đo điểm chuẩn (benchmarking) và điều tra thuộc tính mempool, đồng thời thêm các báo cáo độ phủ (test coverage) cho cơ sở mã UTXO HD. Cuối cùng, nhóm đã bắt đầu làm việc để triển khai ChainSync Jumping trong phạm vi công việc của Genesis.

2. Wallet and Service

Tuần này, team Daedalus đã thực hiện các bài kiểm tra hồi quy bằng cách sử dụng node mới nhất v.1.35.3 để phát hành các phiên bản sắp tới cho môi trường thử nghiệm và môi trường thực tế mới (pre-production, preview, and mainnet).

Công việc phát triển các tính năng của ví desktop Lace đang tiếp tục. Nhóm đang hoàn thiện quy trình giao dịch ở chế độ full-node và cải tiến hiển thị ‘Số dư’ (balance). Họ cũng làm việc về việc triển khai việc staking.

Nhóm Adrestia đã làm việc để cập nhật các thành phần Adrestia cho đợt hard fork sắp tới. Họ đã phát hành Cardano Rosetta v.1.8.1 và đang trong quá trình phát hành các phiên bản tương thích với Vasil của cardano-wallet và GraphQL. Cuối cùng, họ tiếp tục chuẩn bị cardano-js-sdk để chạy trên môi trường mainnet, triển khai multisig (ví dùng chung đa chữ ký) và các tính năng ví nhẹ trong ví cardano.

3. Smart Contracts

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc để hỗ trợ nhiều phiên bản ngôn ngữ, thử nghiệm và cải tiến tài liệu. Họ cũng mở rộng thư viện giao dịch với các tính năng Babbage, thêm các thử nghiệm tích hợp cho các ràng buộc và thay thế hoàn toàn các quy tắc xác thực sổ cái tùy chỉnh bằng các quy tắc từ cardano-ledger.

Nhóm Marlowe đã tạo mô tả kỹ thuật giao dịch trên chuỗi cho Marlowe và đã hoàn thành việc phác thảo mô tả kỹ thuật Isabelle. Họ cũng làm việc thiết kế lịch sử hợp đồng Marlowe, tạo các lựa chọn thay thế cho phần mở rộng ràng buộc mẫu cho Extended Marlowe, thêm các trình Nix shell vào marlowe-cardano và nhiều thử nghiệm hơn cho MarloweParams/IntervalError. Cuối cùng, nhóm đã cập nhật các bộ thử nghiệm Marlowe và Actus trên nhánh cardano-1.35 và chạy các hợp đồng Marlowe đầu tiên trong Babbage trên testnet công khai.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, nhóm Hydra tiếp tục làm việc về các bản cập nhật mã sau khi triển khai tập lệnh tham chiếu. Họ cũng đạt được tiến bộ trong việc ‘định cấu hình động ngang hàng’ (dynamically configurable peers) trong hệ thống. Nhóm đã mở rộng lớp mạng bằng chức năng ModPeer, cho phép thêm hoặc loại bỏ động các mạng ngang hàng, khởi động lại tất cả các kết nối mạng một cách hiệu quả. Cuối cùng, họ đã làm việc để thêm một số siêu thông tin (meta-information) vào mỗi trang của hướng dẫn sử dụng để giữ cho bản dịch được cập nhật.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-08-19