BÁO CÁO TUẦN CARDANO

DAEDALUS
Tuần này, nhóm đã tối ưu hóa trình tự khởi động Daedalus và tích hợp LedgerJS mới nhất. Họ cũng bắt đầu triển khai các thay đổi đăng ký Catalyst và cũng đang nghiên cứu giới thiệu chế độ ‘Kín đáo’ để ẩn số tiền giao dịch và số dư ví.

ADRESTIA
Tuần này, nhóm đã duy trì sự tập trung của họ vào việc tích hợp chương trình phụ trợ ví với chương trình phụ trợ ứng dụng Plutus (PAB).

Ngoài ra, nhóm đang làm việc về tự động hóa các bài kiểm tra end-to-end, phạm vi kiểm tra bổ sung và tối ưu hóa việc tính phí.

Cuối cùng, họ đã hoàn thành một Endpoint mới để cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch không cân bằng cho người dùng Daedalus.

NETWORKING
Tuần này, nhóm đã hoàn thành hỗ trợ IPV6 cho chức năng P2P, hiện đang được xem xét, hoạt động trên bộ đếm fork và cả các bài kiểm tra Socket mô phỏng. Họ tiếp tục xem xét nhánh chính P2P, đặc biệt là những cam kết được sử dụng bởi mã không phải P2P, và tiến hành với những cập nhật, đánh giá chi tiết.

DEVOPS
Tuần này, nhóm đã chuẩn bị cho việc phát hành và triển khai Cardano node phiên bản 1.31.0, làm việc trên ví Nix Flake và thực hiện các bản cập nhật Bitte Grafana để cải thiện các cảnh báo khai báo. Cuối cùng, họ đã làm việc trên bảng điều khiển độ trễ lan truyền cho Cardano-ops.

CARDANO DECENTRALIZATION
Tuần này, nhóm đã đưa công cụ sử dụng bộ nhớ đối chuẩn mới vào kho lưu trữ. Kết quả đối chuẩn cho phép họ tập trung vào các cải tiến mục tiêu. Nhóm đã làm việc về việc chia sẻ lượng stake giữa các snapshot, từng bước tính toán việc phân bổ lượng stake và tính toán phần thưởng theo một cách thống nhất hơn (ở mức độ chi tiết của thông tin xác thực lượng stake, thay vì stake pool) và hợp nhất ba bản đồ được cung cấp bởi thông tin xác thực lượng stake trong phần ủy thác stake.

Nhóm cũng tiếp tục làm việc để tích hợp tập lệnh khen thưởng và chứng nhận vào CI, chạy một số thử nghiệm Cardano node và giải quyết các sự cố đang xảy ra.

Việc lập kế hoạch và phát triển Hydra đang được tiến hành. Nhóm đã cập nhật một số phụ thuộc vào các phiên bản Cardano-node, Cardano-ledger-specs và Plutus gần đây. Họ đã làm việc trên thành phần chuỗi trực tiếp trong vòng đời đầy đủ của Hydra-Head và chuẩn bị một số tài liệu hội thảo về ví nhẹ.

GOGUEN
Tuần này, nhóm Plutus đã tập trung vào tối ưu hóa Trình biên dịch cho các đầu ra tập lệnh nhỏ hơn và chạy một số bài kiểm tra đối chuẩn bổ sung. Họ cũng thực hiện các bản sửa lỗi Haddock nhỏ và một số thay đổi về tổ chức giúp stack.yaml đồng bộ hơn với cabal.project

Nhóm Marlowe đã làm việc với nhóm đào tạo để lập kế hoạch cho chương trình “Những người tiên phong Marlowe”. Họ cũng đã áp dụng một số bản sửa lỗi cho chương trình Marlowe Playground và cải tiến Marlowe Run.

Nguồn: ĐÂY