1. Ví Daedalus

Tuần này, nhóm đã phát hành Daedalus v.4.3.1 cho mainnet, testnet và bản ví nhẹ Flight. Phiên bản mới cung cấp hỗ trợ Alonzo và bao gồm các tính năng như giao diện người dùng được cải thiện, quản lý giao dịch nâng cao và hỗ trợ cho bản cập nhật chương trình Trezor firmware sắp tới.

2. Networking

Tuần này, team đã tiến hành rebase lại các nhánh chính P2P master với phiên bản node v.1.29. Tiếp tục làm việc để thiết kế các thử nghiệm các tinh chỉnh, cải thiện mô phỏng việc xác thực và cả mô phỏng tương tác. (chú thích: rebase là quy trình để di chuyển hoặc kết hợp các chuỗi commit code thành một commit cơ sở mới – sau khi đã hoàn thiện các tính năng rời rạc thì bây giờ tổng hợp lại)

3. Cardano decentralization

Tuần này, team đã bắt đầu làm việc đo điểm chuẩn (benchmarking) trên node v.1.30.0-rc1, kiểm tra các thuộc tính hiệu suất của trình tạo giao dịch và giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Họ cũng đã review chức năng trace-dispatcher (một chức năng trong quá trình tạo giao dịch) về mặt cấu hình lại một cách trực tiếp và triển khai cập nhật việc theo dõi quản lý hàng đợi (queue management), hiện đang được review.

Nhóm tiếp tục làm việc trên cơ sở hạ tầng đo điểm chuẩn và triển khai các phần mở rộng để phù hợp với điểm chuẩn đồng bộ hóa chuỗi bao gồm các cơ chế đặt trước của cluster (cụm máy tính) và mainnet. Họ cũng thực hiện các cải tiến chung của việc lập phiên bản cache genesis bằng cách tổng quát hóa cơ cấu loại node và các proxy node.

Cuối cùng, nhóm đã làm việc trên các tùy chọn datums trong CLI, tính toán cố định các yêu cầu tối thiểu bắt buộc UTXO và một số vấn đề CI khác, cập nhật tài liệu minting (đúc token) và cải thiện một số thuộc tính redeemer.

4. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã phát hành bản nâng cấp giao thức Alonzo, mang đến những khả năng thú vị và được mong đợi cao thông qua việc tích hợp các tập lệnh Plutus vào Cardano. Các tập lệnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hợp đồng thông minh trên Cardano và cho phép một loạt các trường hợp sử dụng mới cho các ứng dụng phi tập trung (DApps) lần đầu tiên.

Điều này bao gồm một số bản sửa lỗi, tài liệu hỗ trợ, cải tiến hiệu suất và dọn dẹp node client.

Nhóm Marlowe đã làm việc trên một số bản cập nhật tài liệu cho các hướng dẫn. Họ cũng đã khắc phục sự cố hợp đồng Zero Coupon Bond, validated annuity (ANN), cấu trúc lại việc triển khai ACTUS và bắt đầu làm việc với hợp đồng LAX. Cuối cùng, họ đã giải quyết một số vấn đề xảy ra khi kết nối bản demo Marlowe Run với Plutus Application Backend (PAB).

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-09-17/