1. Ví Daedalus

Tuần này, team đã phát hành Daedalus testnet v.4.3.2 và hoàn thành việc triển khai hiển thị các native token được chỉ định. Nhóm cũng làm việc cải tiến UI/UX và chuẩn bị cho việc tích hợp sắp tới của tính năng cân bằng giao dịch và ký giao dịch.

2. Adrestia

Tuần này, team Adrestia vẫn tập trung vào việc tích hợp wallet backend với Plutus Aplication Backend (PAB).

Cụ thể, họ tiếp tục phát triển các endpoint cân bằng giao dịch và ký giao dịch, gần như đã hoàn tất. Họ cũng xác nhận rằng các tính năng tính toán phí giao dịch, tài sản thế chấp và lựa chọn coin được điều chỉnh đã sẵn sàng để thử nghiệm và cardano-rosetta v.1.5.0 và Cardno-GraphQL v.6.0.0 đã được phát hành. Hiện tại, nhóm đang nghiên kiểm tra bổ sung và tinh chỉnh.

Cuối cùng, nhóm đang làm việc để thiết kế một thành phần GraphQL mới để hỗ trợ Lightwallets và cung cấp điểm số mong muốn của stake pool và trạng thái pledge (cam kết).

3. Networking

Tuần này, nhóm đã làm việc và review các PR khác nhau cho nhánh P2P master. Họ tiếp tục làm việc trên các thử nghiệm mô phỏng trình quản lý kết nối và quản trị đầu vào, đồng thời giải quyết các vấn đề xảy ra liên quan đến việc chấp nhận kết nối. Nhóm đã khắc phục một số vấn đề về node cardano, làm việc trên một thành phần theo dõi mới (tracking component), lên kế hoạch thử nghiệm P2P và tiếp tục review đặc điểm kỹ thuật P2P.

4. Devops

Tuần này, nhóm đã làm việc chuẩn bị cho đợt nâng cấp bảo trì vào tháng 10. Họ đã hoàn thành việc triển khai Nix Flake cho các địa chỉ cardano và thực hiện một số triển khai ERC20 bổ sung trước khi phát hành testnet công khai. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã lên lịch công việc của Bitte và Bitte CI.

5. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm đã thực hiện lại phương thức xác nhận giao dịch, loại bỏ một số thuộc tính của buildkite không liên quan và cập nhật các dependencies vào node Cardano. Họ cũng kiểm tra tính tương đương của tập lệnh trong CI và cập nhật transaction body roundtrip test. Nhóm đã hợp nhất một số đóng góp của cộng đồng và nâng cao một môi trường Linux ảo để thử nghiệm thích hợp.

6. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã thêm một đơn vị mô hình chi phí builtin (tích hợp sẵn) để giúp chẩn đoán dễ dàng sự không chính xác trong các hàm tính toán chi phí. Họ cũng làm việc để triển khai thuộc tính QuickCheck để kiểm tra trình xác thực từng phần.

Nhóm Marlowe đã khắc phục sự cố trong việc đăng ký Marlowe Playground và thực hiện một số thay đổi đối với nguyên mẫu thử nghiệm của Marlowe Run. Họ cũng đã hoàn thành phương thức xác nhận giao dịch và thực hiện một số công việc ban đầu về việc điều chỉnh trình tạo QuickCheck ACTUS cho mục đích gỡ lỗi.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-10-08/